บาคาร่าออนไลน์ อาชีวศึกษากับความท้าทายของการฝึกอบรมสหกรณ์

บาคาร่าออนไลน์ อาชีวศึกษากับความท้าทายของการฝึกอบรมสหกรณ์

บาคาร่าออนไลน์ การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาหรือ TVET ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผ่านการเรียนรู้จากการทำงาน ซึ่งมักเรียกกันว่า ‘การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม’ เห็นได้ชัดว่าข้อตกลงนี้ต้องการความร่วมมือของบริษัท องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

สถาบันอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ส่งมอบความรู้เฉพาะเรื่อง

หรือความรู้เชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความเข้าใจเชิงทฤษฎีของข้อกำหนดด้านอาชีพที่กำหนดไว้

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการออกแบบและนำเสนอหลักสูตรแล้ว องค์กรต่างๆ ยังได้รับการคาดหวังอย่างเท่าเทียมกันให้ฝึกอบรมภาคปฏิบัติผ่านการให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ทักษะการปฏิบัติ และทัศนคติในการทำงาน

ความเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมและผู้ปฏิบัติงานในโครงการนี้จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฝึกงานที่ดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกอบรมสหกรณ์

ดังนั้น โครงการนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการในการเพิ่มคุณภาพของการฝึกอบรมและปรับปรุงความเกี่ยวข้องของ TVET กับความต้องการของตลาดงาน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจ้างงานในอนาคตของผู้สำเร็จการศึกษา

แม้ว่าทิศทางนโยบายในปัจจุบันจะเป็นพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมสหกรณ์ แต่โครงการนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากความท้าทายมากมายที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการนำไปปฏิบัติ

อุตสาหกรรมไม่เพียงพอ

ระบบ TVET ของเอธิโอเปียอาจได้รับการออกแบบตามรูปแบบการฝึกงานของเยอรมนี โดยอ้างว่าจัดสรรเวลา 70% ของเวลาในการฝึกอบรมให้กับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากการทำงานซึ่งควรเกิดขึ้นในบริษัทและองค์กรต่างๆ ในขณะที่ 30% ของการฝึกอบรมควรดำเนินการที่สถาบัน TVET

อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับทิศทางนโยบาย นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับสถาบัน TVET

ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือการมีรัฐวิสาหกิจและเอกชนจำนวนจำกัดที่มีอยู่ในประเทศ ส่งผลให้จำนวนและระดับการฝึกอบรมที่คาดไว้ไม่สามารถจัดส่งได้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนโยบาย

ด้วยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมภาคส่วน TVET เพิ่มขึ้นทุกปี สถานการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการเติบโตอย่างสมส่วนของอุตสาหกรรมเอธิโอเปียในอนาคต

ความเหลื่อมล้ำในขนาดและการกระจายของอุตสาหกรรมในเขตเมืองและชนบทเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกันอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ อุตสาหกรรมเอธิโอเปียส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่รอบเมืองใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ในพื้นที่ชนบทหลายแห่งที่มีการเสนอ TVET ผู้ฝึกงานจึงไม่สามารถเข้าถึงบริษัทต่างๆ ได้

สิ่งนี้มีส่วนอย่างมากต่อความท้าทายที่สถาบัน TVET ประสบในการดำเนินการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ไม่ปกติในการนำโครงการไปใช้ บาคาร่าออนไลน์